koduaias kasvava puu langetamine

Enne koduaias kasvava ohtliku või segava puu langetamist tuleb kohalikust omavalitsusest luba taotleda. Raieluba on vaja ka okste lõikamiseks. 8 cm rinna kõrguselt mõõdetud jämedusega puu langetamiseks peab linnalt loa taotlema. Viljapuude langetamiseks pole luba vaja.
Üldjuhul raieloa eest raha ei küsita, on ka erandeid, näiteks Maardu linn.
Korteriühistu taotluse puhul tuleks lisada ka ühistu koosoleku protokoll või juhatuse liikmete nõusolekut kinnitavad allkirjad.
Pärast avalduse tegemist vaatab keskkonnaga tegelev töötaja puu üle ja annab loa, kui see on põhjendatud.
Kui puu langetatakse põhjusel, et ta jääb näiteks ehitusele ette, siis laseb linnavalitsus kas samale krundile või kuhugi mujale uued puud istutada. Koha ja puude arvu määrab linnavalitus. Ohtliku ja haige puu langetamisel uute puude istutamise kohustust ei ole.
Ebaseadusliku puu langetamise eest võib linnavalitsus määrata trahvi.

TALLINN
Tallinna linna heakorra eeskiri
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=105031&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel:
5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
(3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras. (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

Puu raie või hoolduslõikuse loa saamise kohta Tallinnas saab infot: http://www.tallinn.ee/otsing?fraas=raieluba

MAARDU
https://maardu.kovtp.ee/et/puude-raie

VIIMSI VALD
https://www.riigiteataja.ee/akt/13286189

RAE VALD
http://www.rae.ee/puude-raie?inheritRedirect=true

SAUE VALD
https://www.riigiteataja.ee/akt/12908650

Koduaias kasvava puu langetamist tuleb kohalikust omavalitsusest luba taotleda